Oseba se lahko šteje za vzdrževanega družinskega člana in za katero lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo, je določena v 114. in 115. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS: ŠT. 117/06 in naslednji; ZDoh-2). Torej ima prijavljeno bivališče v Slovenij, je državljan Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Olajšava za VDČ se zavezancu lahko prizna za zakonca (oziroma zunajzakonskega partnerja, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo), ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V letu 2019 znaša 2.436,92 eura.

FURS v postopku odmere dohodnine, na podlagi podatkov s katerimi razpolaga ali pa jih pridobi od davčnih zavezancev, preveri ali posamezni uveljavljeni VDČ izpolnjuje vse zakonske pogoje za priznanje posebne olajšave. V kolikor niso izpolnjeni pogoji, se posebna olajšava ne odobri. V odločbi je zavezanec seznanjen z razlogom nepriznavanja posebne olajšave za VDČ in lahko v zakonskem roku ugovarja z ustreznimi dokumenti dokaže upravičenost do navedene olajšave.

Vir: FURS-MF