Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem omogoča nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlitev novih sodelavcev v okviru aktivne politike zaposlovanja. Različne finančne spodbude delodajalcem omogočajo, da osebe, prijavljene med brezposelnimi, zaposli, preizkusi ali usposobi na delovnem mestu.
Če želite kandidata še pred sklenitvijo delovnega razmerja podrobneje spoznati, preizkusiti ali usposobiti, vam Zavod omogoča različne programe praktičnega usposabljanja, v okviru katerih vam delno povrne stroške njihovega usposabljanja. Več o aktualnih programih si lahko preberete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
Usposabljanje v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu« traja 2 meseca, če gre za manj zahtevna dela (delovna mesta, ki sodijo v vključno III. tarifno skupino) in 3 mesece, če gre za usposabljanje na zahtevnejših delovnih mestih (od IV. tarifne skupine navzgor). Delodajalec mora zagotoviti strokovno vodstvo mentorja za vsako vključeno osebo, mentorstvo pa mora biti opravljeno v določenem obsegu, praviloma 30 ur mesečno.

Kako se prijaviti?

Program usposabljanja mora pripraviti delodajalec, in sicer tako, da odda ponudbo na javno povabilo Zavoda za zaposlovanje. Delodajalec lahko v okviru ponudbe za izvedbo projekta ponudi tudi več programov usposabljanja. Povabilo je odprto najdlje do 30. 11. 2018 do 12. ure, ko se izteče končni rok oziroma do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev.

Pogoji za oddajo ponudb

Delodajalec mora za oddajo ponudb izpolnjevati splošne pogoje, med drugim:
  • je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register Slovenije,
  • je imel v zadnjih treh mesecih zaposleno vsaj eno osebo, je samozaposlena oseba (ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa) ali perspektivni delodajalec,
  • ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v RS,
  • je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja in
  • izpolnjuje še druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).

Upravičeni stroški izvedbe projekta in obveznosti delodajalca

Delodajalec mora osebe, ki so vključene v program usposabljanja, zavarovati za invalidnost in smrt. Delodajalec sklene z Zavodom pogodbo o izvedbi projekta, po sklenitvi pogodbe pa mora napotiti brezposelne osebe na predhodni zdravniški pregled.
Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vsako vključeno osebo, znaša 370,00 EUR, če gre za dvomesečno usposabljanje in 493,00 EUR, če gre za trimesečno usposabljanje.