Bliža se konec leta in večini gospodarskih dužb, je potrebno narediti inventuro.
Namen inventure je uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim, dobljenim na podlagi popisa. Inventura ima ključni pomen pri pavilno izkazani vrednsoti bilančnih postavk, ki so osnova za resničen in pošten prikaz finančnega položaja. Popisujejo se sredstva in obveznosti do virov sredstev.
Pravočasno naredite inventurni popis.